ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 จังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตลาดนัดตำบล บ่อตรุ อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด 19 พร้อมแนะนำชาวบ้านน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดย ร.ต.อ.อรุณ กล่าวว่า พื้นที่สทิงพระประกอบด้วย 4 อำเภอ มีอำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ และอำเภอสิงหนคร แต่ที่ผ่านมาอำเภอสทิงพระ มีปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ตนเอง ในฐานะ ส.ส. จึงหยิบยกปัญหาดังกล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ โดยเสนอการทำแก้มลิง พร้อมประสานให้กรมชลประทานที่เข้ามาสูบน้ำ จัดหาแหล่งน้ำอื่น เช่น แหล่งน้ำจากคลองชะอวดแพรกเมือง มาช่วยบรรเททาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ส่วนปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ที่ทำให้เกษตรกรขาดทุน และเป็นหนี้ ธกส.ทุกครัวเรือน ร.ต.อ.อรุณ กล่าวว่า ตนเอง ได้คุยกับพ.ต.ท.สุนิตย์ ห้องชู ซึ่งรู้จักกับพ่อค้ามาเลเซีย เพื่อสอบถามถึงความต้องการของตลาด เพราะให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูก ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม โดยเริ่มนำร่อง ที่หมู่ 1 ตำบลตะเครียะ พบว่าชาวบ้านก็มีความสุขมากขึ้น จึงเตรียมนำเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มาเลเซียมาต้องการ ขยายไปปลูกเพิ่มในอำเภอ อื่นๆ โดยประสาย กรมพัฒนาที่ดินที่ 12 สงขลาเข้ามาช่วยวางระบบขุดบ่อน้ำจืดในพื้นที่เกษตรกร เพื่อไว้เก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร มั่นใจว่า พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองในอนาคต

ทั้งนี้ นายสุนธร ไวยภักดิ์ ชาวสวน กล่าวขอบคุณ ร.ต.อ.อรุณ ที่ช่วยตลาดและหาเมล็ดพันธ์มาให้เกษตรกร ทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ โดยตัวเองมีพื้นที่ 1 ไร่ ได้แบ่งเป็นบ่อปลา
ปลูกพริก ปลูกมะระ และมะเขือ ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดมาเลเชียต้องการ ทำให้ทุกวันนี้เก็บผลผลิตได้เดือนละ10 ครั้งๆ ละกว่า 1,000 บาท ทำให้ครอบครัวมีรายได้กว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน