นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ว่า ตนเห็นด้วย แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ก่อนปี 62 และปัจจุบันยังคงเป็นเกษตรกรอยู่ กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา เหตุยังไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปีปัจจุบัน รวมทั้งหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูก เพราะเมื่อไม่มีการแจ้งปลูกก็ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ ดังนั้นรัฐควรผ่อนปรนหรือมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งมีประมาณ 1 ล้าน 7 แสนครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน เกษตรกรกลุ่มนี้จะไปขอความช่วยเหลือเยียวยาจาก มาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ก็จะถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเกษตรกร จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยเร่งด่วน ละต้องพิจารณาให้ดี คือรัฐต้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อได้ข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกร ต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รัฐต้องไม่มีเงื่อนไข ในการดูแลประชาชน สำคัญคือข้อมูลต้องชัดเจน โดยอาศัยฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ เกษตรอำเภอ เป็นข้อมูลหลัก ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเช่นกัน