นายวัฒนา เมืองสุข ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการให้ความคิดเห็น ในเรื่องการเยียวยา เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐ แม้ทางรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาและชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่เกิดความล่าช้า ไม่ทั่วถึง ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยไม่อาจปล่อยให้การเยียวยาล่าช้าเช่นนี้ดำเนินต่อไป ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีทรัพยากรและเงินมากพอที่จะเยียวยาดูแลพี่น้องร่วมชาติได้อย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรมจึงขอเรียกร้องแทนประชาชนผู้ทุกข์ยาก ให้รัฐบาลดำเนินการด่วน คือ ต้องเยียวยาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ รวดเร็ว ภายใน 30 เมษายนนี้ , ยกเลิกวิธีการเยียวยาที่ใช้อยู่ เปลี่ยนมาใช้การเยียวยาถ้วนหน้า ทุกครอบครัวๆละ 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน , ให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ครอบครัวละ 35,000 บาท และในกรณีลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ถูกเลิกจ้าง ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินตามสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวภายในสิ้นเดือนนี้

พร้อมกันนี้ นายวัฒนา กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยขอให้ความเห็นเรื่องคลายล็อก ก่อนเศรษฐกิจช็อกจึงขอเรียกร้องให้คลายล็อก อย่างมีมาตรการรองรับ เชื่อว่าเสรีภาพในการประกอบอาชีพ หาเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวให้รอด สามารถมาพร้อมกับสุขภาพของประชาชนได้ และการเปิดให้ธุรกิจกลับมาเปิดทำการได้ ต้องเป็นธรรมและเสมอภาค มีเหตุผลทางการแพทย์ที่อธิบายได้