น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าว.ถึงสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค กรณีที่มีรายงานข่าวว่า จะมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาการไปเจรจาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลว่ามีหลายเรื่องที่ไทยอาจเสียประโยชน์ นั้น

พรรคเพื่อไทยมีความกังวลในเรื่องนี้ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไตร่ตรองให้รอบคอบและต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆให้กว้างขวางกว่านี้ ก่อนตัดสินใจไปเจรจา เนื่องจากในขณะนี้ภูมิทัศน์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการระบาดก็ยังไม่ยุติลง ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกหลังการระบาดให้ถ่องแท้เสียก่อน รวมทั้งใช้โอกาสนี้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

นอกจากนี้ รัฐบาลควรใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการรับฟังผู้แทนของประชาชนที่จะสะท้อนข้อห่วงใย ความกังวล เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรจะไปเจรจาหรือไม่ หรือหากจะไปเจรจาก็จะได้มีแนวทางที่ประชาชนได้สะท้อนผ่านตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎร