วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ,ปลัดจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี, พัฒนาการอำเภอบางกรวย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเยี่ยมชม กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มเครื่องเงินเครื่องทอง, การกลั่นสมุนไพรน้ำตะไคร้ไล่ยุง ,การทำสมุนไพรน้ำมันเขียว, การทำน้ำยาสระผมมะกรูด ,ผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ,ผลิตภัณฑ์ OTOP และได้ร่วมปลูกสมุนไพร และชมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กรุงฯ สำหรับประชาชนและผู้สนใจด้านพืชสมุนไพร

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำองค์กรเครือข่าย สำหรับนำไปขยายและรณรงค์การปลูกผัก เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019