นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า กลุ่มคนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง คือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมักจะทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบ ได้ค่าจ้างเป็นรายวันหรือเป็นครั้งคราว เป็นงานที่ใช้ทักษะไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้พื้นฐานการศึกษาที่สูง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากตามชุมชนแออัด ยิ่งถ้าเป็นผู้พิการก็จะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น จึงขอแนะนำ 3 ประเด็น คือ 1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จัดหาข้าวสาร อาหารแห้งให้พอประทังชีวิตได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านอยู่แล้วเป็นกลไกในการประสานความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 2. รัฐบาลควรใช้วิกฤตครั้งนี้ วางแผนจัดระบบแรงงานนอกระบบให้เป็นหมวดหมู่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้รู้ว่าใครทำงานอะไรที่ไหนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีที่คเกิดวิกฤตและวางแผนพัฒนาการใช้แรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม
3. ส่งเสริมยกระดับทักษะรายงานกลุ่มนี้ให้สูงขึ้น สร้างทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป หลังวิกฤตโควิด-19 เพราะถ้าไม่มีการยกระดับทักษะในระยะยาว อาจมีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้ ซึ่งจะกระทบกับแรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานนอกระบบที่เป็นคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น ฝากให้รัฐบาล ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยียวยาให้คนกลุ่มนี้ มีชีวิตอยู่ได้ไม่อดตาย และเร่งวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้พบแสงสว่างในชีวิตหลังวิกฤต โควิด-19 อย่างมั่นคงขึ้นกว่าเดิม