นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีที่ นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในแง่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยกล่าวว่าการทำหน้าที่ของ ส.ส. นั้น ประชาชนทั้งประเทศจะใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ต่างก็มีหน้าที่ของตนเอง จึงควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีและไม่ควรก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนได้กล่าวว่าการประชุม เพื่ออนุมัติพระราชกำหนดนั้น สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วัน ว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 172 วรรค 3 กำหนดว่า เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกำหนด ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้น ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เมื่อเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณามากน้อยเพียงใดนั้น เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้าน วิปฝ่ายรัฐบาล และขณะนี้มีวิปร่วมทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ทั้งนี้ หากสิ่งที่กล่าวไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัย และยืนยันว่าการกล่าวคำพูดในครั้งนั้น มีเจตนา เพื่อรายงานความคืบหน้าและความพร้อมของห้องประชุมพระสุริยัน ที่จะใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น