นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ว่า ถึงแม้จะมีวิกฤติแต่ก็ยังมีโอกาส เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้นรัฐควรที่จะให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก การดึงนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในอดีตมาปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น จะสามารถช่วยภาคการเกษตรเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับและผลักดันโครงการอาหารปลอดภัย ทุกกระทรวงทบวงกรม ทั้งในและต่างประเทศ ในการหาข้อมูลความต้องการของในแต่ละประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต้ต้นทาง และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งการคัดกรองสินค้าที่ได้มาตรฐานมีอายุยาวนาน ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ร่วมกันโปรโมทสินค้าไทย ดูแลจัดการช่องทางการขาย และช่องทางการขนส่งที่เมื่อไม่มีลูกค้าของสายการบินก็ปรับสายการบินพาณิชย์มาเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อส่งสินค้าไทยไปทั่วโลก หากรัฐบาลตั้งใจจริงเชื่อว่าจะช่วยภาคเกษตรไทยได้และสินค้าเกษตรไทยจะเป็นฮีโร่และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอนาคตอย่างแน่นอน