เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกลระบุข้อความ เสนอมาตรการให้รัฐบาลดูแลปากท้องประชาชนแบบถ้วนหน้า ทั่วถึง ทันการณ์ และไม่มีดราม่า โดยมีใจความว่า จากมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคนำไปสู่การปิดสถานประกอบการ ปิดตลาด จำกัดการเดินทาง มาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ทั่วถึงและทันการณ์ โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจได้กระทบต่อประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ภายใต้วิกฤตนี้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมา พรรคก้าวไกลจึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ ในระยะแรก ขอให้รัฐบาลเปลี่ยนฐานคิดใหม่ จากที่คิดว่ากำลังเจียดงบเพื่อบริจาคสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาทำหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประกันความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกคน , ขอให้รัฐบาลยกเลิกกระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชน ที่จะทำให้เกิดความล่าช้า และเร่งรัดมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้เตรียมไว้ และการสมทบค่าจ้างภาคเอกชน 50% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับแรงงานในระบบที่ถูกลดเงินเดือน ลดวันทำงาน

ระยะที่สอง โดยการช่วยเหลือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 1,000 บาทต่อเด็ก 1 คน , พัฒนาฐานข้อมูลอาชีพของประชากรไทย เพื่อสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตรงจุดได้ดีขึ้นในอนาคต

โดยในส่วนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลกำหนดวงเงินไว้ 400,000 ล้านบาทนั้น ยังสามารถออกเป็น พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกหลังจากนี้ เพียงแต่รัฐบาลต้องไม่ประเมินผลกระทบของประชาชนต่ำกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริง และต้องจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนให้ถูกต้อง