นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับดาโตะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (VDO Conference) โดยได้หารือประเด็นต่าง ๆ ในบริบทความร่วมมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อาทิ การช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย การช่วยเหลือคนมาเลเซียในประเทศไทย การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา และการบริหารจัดการชายแดน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ได้สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียด้วยดีเสมอมา และแจ้งฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางจุดผ่านแดนต่าง ๆ 5 จุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ด่านสะเดา จ. สงขลา ด่านสุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส ด่านเบตง จ.ยะลา ด่านวังประจัน จ. สตูล และท่าเรือตำมะลัง จ. สตูล โดยย้ำความสำคัญของการดำเนินมาตรการ
คัดกรองและการจัดสถานที่กักตัวของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายไทยและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวมาเลเซียในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงที่ผ่านมาด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมาเลเซียสนใจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยในเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา และการบริหารจัดการชายแดน อีกทั้ง สองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของมาเลเซียให้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Recovery Plan)