สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,801 คน กรณี “ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล” ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2563

เมื่อถามถึง “มาตรการรับมือโควิด-19” ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.18 ระบุ คุมเข้มกักตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 14 วัน รองลงมาร้อยละ 92.55 ระบุ ห้ามเครื่องบินเข้าสู่ไทยชั่วคราว ร้อยละ 89.03 ระบุ อสม.แต่ละพื้นที่ตรวจติดตามคนในชุมชน ร้อยละ 88.01 ระบุ กักตัว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง “มาตรการช่วยเหลือประชาชน”ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.51 ระบุ เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 1 ส.ค. 63 รองลงมาร้อยละ 81.43 ระบุ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท ร้อยละ 80.86 ระบุ ประกันสังคมจ่ายเงินกรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ร้อยละ 79.11 ระบุ ประกันสังคมลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน ร้อยละ 79.03 ใช้ไฟฟรี 150 หน่วย/ลดค่าไฟ 50%