พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ได้กำชับให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ สายตรวจเพื่อดูแลประชาชนช่วงประกาศเคอร์ฟิว ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามแนวทางที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุว่าในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังดำรงอยู่ การปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศยังคงเข้มข้นตามปกติ ส่วนภารกิจในการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารบางลักษณะได้ถูกลดระดับลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข

ดังนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป หน่วยทหารทุกเหล่าทุกสายงานของกองทัพบก จะจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” ทบทวนความรู้ ความสามารถและลักษณะงานของแต่ละหน่วย เพื่อดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ กองทัพบกจะได้นำผลการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในมิติต่างๆ มาพิจารณา ทบทวน เพื่อกำหนดบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่จะต้องเผชิญในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก แสดงความห่วงใยทหารที่กำลังจะปลดประจำการใน 1 พฤษภาคม 2563 นี้ สั่งการให้ผู้บังคับหน่วยได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19 การป้องกันและดูแลตนเอง รวมถึงให้ทหารกองประจำการได้รับทราบข้อกำหนดและมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการกลับไปดำรงชีวิตในฐานะบุคคลพลเรือน