นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ หากไม่ผ่อนคลายให้ประชาชนได้ทำมาหากินบ้างตามสมควรแก่ความเดือดร้อน บ้านเมืองปั่นป่วนแน่ โดยขอให้ฝ่ายบริหารได้ปรึกษากับฝ่ายควบคุมโรค ว่าถึงเวลาจำเป็นที่รัฐบาลต้องผ่อนคลายให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ โดยฝ่ายควบคุมโรคควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมโรค ที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ ทั้งในการประกอบอาชีพ และควบคุมป้องกันโรค หากยังยืดเวลาการคุมข้มออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้น คนจะลำบากมากขึ้น และจะส่งผลให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้ยากยิ่งขึ้น

ส่วน มาตรการเยียวยาประชาชน รายละ 5,000 บาท ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งมีประเด็นที่ประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิ์บ้าง ถูกตัดสิทธิ์บ้าง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบ ความถูกต้องในข้อมูล ควรกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการตรวจสอบสิทธิประชาชนอย่างกว้างขวาง และ รัฐบาลต้องรีบจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคยินดีให้ความร่วมมือในการเปิดสภาสมัยวิสามัญ ดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติเหมือนที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้จริง ๆ