นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563 พบว่า ดัชนีมีการปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่หอการค้าไทยได้มีการจัดทำสำรวจ ตั้งแต่ในปี 2561 โดยดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 37.5 สถานการณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และการสั่งปิดกิจการบางประเภท นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตร และการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคของประชาชน

โดยทางหอการค้าไทย มีแนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหานำเสนอต้อภาครัฐ คือ มาตรการช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องรวดเร็วตรงจุด ภาครัฐควรพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้แรงงาน ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับการชดเชยรายได้ โดยเฉพาะพนักงานที่เข้าระบบ Leave without pay การให้มีการจ้างงานรายชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน โดยกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาทต่อวัน คิดเป็นชั่วโมงละ 40-41 บาท ต่อการจ้าง งานไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

และบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีโอกาสปลดแรงงานออก สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนในจำนวนเงิน ร้อยละ 75 ของเงินเดือนที่ได้รับปกติ โดยให้ภาครัฐ สนับสนุนค่าจ้างเงินเดือน ร้อยละ 50 (จากประกันสังคม) และบริษัทเอกชนจ่ายอีกร้อยละ 25 การให้พนักงานและแรงงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท สามารถนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างแรงงานมาใช้หักภาษีได้ 3 เท่าในช่วง ระหว่างโควิด-19 ระบาด และเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้พร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ในอนาคต

รวมถึงการให้รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อเป็นการประคองเศรษฐกิจไว้