สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่เอกสาร ผลการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญการของสำนักงาน กสม. โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ความเห็นและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ในการติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค 2. ประสานการรวบรวมข้อมูลจาก
2.1 ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศที่ได้จดแจ้งไว้กับสำนักงาน กสม. จำนวนมากกว่า 80 องค์กร 2.2 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับสำนักงาน กสม.

ทั้งนี้ เพื่อรับส่งข้อมูลและความเห็นในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในภาวะวิกฤติโรคโควิด 19 แล้วนำมาประมวล วิเคราะห์ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม.