นายกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการชะลอการนำเข้าเครื่องประดับเงิน และขณะนี้ผู้นำเข้าไม่สั่งสินค้าจากไทยอีกเลย โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเครื่องประดับเงินไทย

โดยในปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าเครื่องประดับเงินไทยมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรกของปีที่ไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้สูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท และในปีนี้การส่งออกเครื่องประดับเงินไทยจะติดลบอย่างแน่นอน

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สมาชิกของสมาคมกว่า 200 ราย หรือ ร้อยละ 70 ของผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเครื่องประดับของไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อ ไม่มีรายได้เพื่อจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงาน ในขณะที่มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความเดือดร้อนที่สมาชิกของสมาคมได้รับ จึงทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องซึ่งจะส่งผลกระทบจนทำให้ต้องปิดโรงงานในเร็วๆ นี้ ทำให้พนักงาน 3-4 แสนคนต้องตกงาน

ดังนั้นสมาคมจึงขอให้ภาครัฐ ทบทวนมาตรการให้ความช่วยเหลือกับภาคเอกชนให้ทั่วถึง ในเรื่องของเงินประกันสังคมและการเยียวยาของภาครัฐ ที่ให้เฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายถูกสั่งให้ปิดสถานประกอบการแต่โรงงานเครื่องประดับเงินไม่อยู่ในข่ายที่ภาครัฐสั่งให้ปิดจึงทำให้ผู้ประกอบการไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ทั้งที่ในความเป็นจริงแม้ว่าภาครัฐไม่สั่งให้ปิดโรงงาน แต่เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้า โรงงานก็ต้องปิดโดยปริยาย จึงขอให้ภาครัฐทบทวนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย มาตรการออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟท์ โลน) การเยียวยาและชดเชยรายได้ ที่หายไปบางส่วนเหมือนในต่างประเทศ