พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกสารเนื่องในวัน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2563 วันที่ 13 เมษายน และวันที่ 14 เมษายน 2563 ความว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้เป็นเสาหลักในการเชื่อมโยงสายใยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ผมขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกท่านและขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) โดยร่วมกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2563 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว พร้อมทั้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน