นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องสภาพแนวโน้มเศรษฐกิจ ในอนาคต ล่าสุดได้ระดมผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้คำปรึกษาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู พัฒนาธุรกิจหลังเจอสภาวะวิกฤตให้พร้อมเดินหน้าและมองหาโอกาสทางการตลาดได้ต่อไป

โดย กิจกรรมมีกำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ นักธุรกิจมือบริการอาชีพ และ นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ และในขณะเดียวกัน ก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูง เพราะถือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างเยอะ

ซึ่งนอกจากการจัดที่ปรึกษาลงให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ สถานประกอบการแล้ว ยังครอบคลุมความรู้ไปถึงการบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งพัฒนาคน การตลาด นวัตกรรม และการเงิน ซึ่งจะเน้นไปที่วิธีการในการฝ่าวิกฤตเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย