นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,614,411 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.45 แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุนใช้จ่าย จำนวน 145,324 ล้านบาท ของวงเงิน 641,712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.65 รายจ่ายประจำใช้จ่าย จำนวน 1,469,087 ล้านบาท ของวงเงิน 2,558,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.42 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีใช้จ่าย จำนวน 209,960 ล้านบาท ของวงเงิน 211,732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.16

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กรมบัญชีกลางจึงให้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงินภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รวมทั้ง เร่งรัดให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป