นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันครบรอบ 74 ปี พรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เวียนมาครบรอบ 74 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนถึงวันนี้ ก็คืออุดมการณ์ของพรรคและในการก้าวเข้าสู่ขึ้นปีที่ 75 ขอเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเดี๋ยวแน่น ควบคู่ไปกับการทำให้พรรคประชาธิปัตย์เดินไปสู่ความทันสมัยอุดมการณ์ที่ว่านั้นก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และ และอุดมการณ์มุ่งมั่นในการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการเดินหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ควบคู่ไปกับการพาพรรคไปสู่ความ
ทันสมัย ทั้งในส่วนของการมีทีมงานเศรษฐกิจทันสมัย ทีมงานสังคมทันสมัย เพื่อนำประเทศไปสู่ความทันสมัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการทำประชาธิปไตยกินได้ให้เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์

ในฐานะหัวหน้าพรรค จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์และผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่าน ทั้งในอดีตปัจจุบัน และในวันข้างหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญ และเป็นกำลังใจให้กับชาวประชาธิปัตย์ทุกคนได้เดินหน้าทำหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปและเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองหลักในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเดินหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองของประเทศในอนาคต

นายจุรินทร์ กล่าวตอนหนึ่งเนื่องในวันครบรอบ 74 ปี พรรคประชาธิปัตย์ว่าในฐานะที่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์
เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ขอเรียนให้รับทราบว่าถ้าประชาธิปัตย์ก็จะทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง เพื่อประชาชนต่อไป โดยเฉพาะภารกิจในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นด้านหลัก โดยจะบูรณาการงานร่วมกันภายใต้หลักคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการดูแล” ทั้งในส่วนของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ใด โอกาสทางสังคม ซึ่งถัดไปในอนาคตก็จะได้มีรายละเอียดของแผนงานโครงการต่าง ๆ ออกมาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายเพื่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป

ขณะเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย ยังต้องเผชิญกับภัยทั้งในส่วนของโควิด-19 และภัยเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อจับมือร่วมกันพาประเทศฟันฝ่าภัยพิบัตินี้ไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต และขอเป็นกำลังใจให้ กับทุกฝ่ายที่พยายามร่วมมือร่วมใจช่วยกันในขณะนี้ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ได้มีพลังกายพลังใจในการที่จะร่วมมือกันฟันฝ่าภัยโควิดและภัยเศรษฐกิจครั้งนี้ไปสู่ความสำเร็จ และอยู่ดีกินดีของประเทศของพวกเราทุกคนต่อไปในอนาคต