นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความอิสระ เดินทางเข้ายื่นข้อร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งห้ามธนาคารหรือสถาบันการเงินใดในประเทศรับชำระหนี้ หรือออกมาตรการให้ประชาชน ชำระเพียงดอกเบี้ย ตามมาตรการที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ประกาศออกมาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการลดภาระและไม่เป็นการซ้ำเติมประชาชน ที่จะต้องกักตัวเองอยู่ในบ้าน จนกว่าจะผ่านวิกฤตนี้

 

นายรณณรงค์ ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เปิดช่องให้ผู้ใช้แรงงาน ที่ถูกสั่งให้หยุดงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ Leave Without Pay สามารถรับเงินจากการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมได้ โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับมาตรการชดเชยรายได้ แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของกระทรวงการคลัง เนื่องจากลูกจ้าง ที่ถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่สามารถได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกับลูกจ้าง หรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่อยู่นอกประกันสังคมได้

ทั้งนี้ ยังเห็นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกพื้นที่ของประเทศ จนรัฐบาล ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ทำให้ประชาชน ไม่สามารถประกอบอาชีพตามเดิมได้ หลายคนต้องตกงานอย่างไม่มี กำหนด และรายกิจการต้องบังคับให้ลูกจ้างลาหยุดโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งจากสถานการณ์ค่าครองชีพและภาวะหนี้ของแต่ละครอบครัวยังจำเป็นต้องชำระต่อสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้อง ใช้เงินซื้ออาหารหรือสินค้าเพื่อบริโภคในช่วงอยู่บ้านไปชำระหนี้ตามยอดปกติหรือแม้แต่บางสถาบันการเงินจะให้ชำระเพียงดอกเบี้ยก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว