ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมอบนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน โดยวันวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ วีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ พร้อมเปิดเผยว่า ในวันนี้ ก่อนการประชุมได้เน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการในทุกๆจังหวัด

ขณะที่การใช้งบกลางของรัฐบาลที่นำมาดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาวะไม่ปกติได้จนหมดลง โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาในการจัดหา และจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

ส่วนการมอบนโยบายให้กรมพัฒนาที่ดิน ได้เน้นย้ำการให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อความเข้มแข็งของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและมีอาชีพที่ดีในพื้นที่ต่างจังหวัด ภายใต้โครงการ “ลูกหลานเกษตรกรกลับคืนถิ่น”