นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,407 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 30,298 ล้านบาท

โดยธุรกิจที่มีการจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 597 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 332 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 191 ราย ตามลำดับ

โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มี การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่สะสมรวม จำนวน 13,349 ราย ลดลง 525 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจ จำนวน 46,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35

ส่งผลให้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 757,178 ราย มูลค่าทุน รวมกว่า 18.42 ล้านล้านบาท

ในขณะที่การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 59 ราย มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 16,840 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 17 ราย เงินลงทุน 1,311 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 10 ราย เงินลงทุน 1,756 ล้านบาท และเกาหลีใต้ 4 ราย เงินลงทุน 188 ล้านบาท