วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี “ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง รองนายก ทต.ปลายบาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 บริเวณชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จำนวน 52 อาคาร ๆ ละ 45 ห้อง รวม 2,340 ห้อง เพื่อควบคุมป่องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ออกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรดังกล่าว ประมาณ 7,000 คนหละ1 แผ่น
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวัง และตรวจสอบหากมีอาการไอ มีไข้ และอาการที่เข้าข่ายการติดไวรัสโคโรน่า หรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุขอำเภอบางกรวยโดยทันที