(24 มี.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) กำหนดมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค โดยมาตรการหนึ่ง ได้แก่ ให้หน่วยงานในสังกัดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ กระจายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก” และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรุงเทพมหานครจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยึดหลัก กินร้อน ไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย และมีระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดการตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่มารับบริการในสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน

นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ อาทิ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม ราวจับสะพานลอย รถจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตต่าง ๆ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร และในเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพระรามที่ 6 จากแยกตึกชัยถึงแยกศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งจะหมุนเวียนทำความสะอาดบริเวณอื่นทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ในโอกาสต่อๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ด้วย