ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ขยายบริการ หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ไปสู่องค์กรธุรกิจชั้นนำอีก 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไป หลังจากที่นำร่องให้บริการไปแล้ว 4 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทจีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ใน กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายบริการอย่างต่อเนื่องสำหรับเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และปลอมแปลงยาก ให้บริการแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน โดยบริษัทผู้รับหนังสือค้ำประกันสามารถดูเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าที่ออกโดยธนาคารได้ผ่านระบบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ บริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี“บล็อกเชน” นับเป็นก้าวแรกตามแผนการสร้างชุมชน Thailand Blockchain Community Initiative ซึ่งธนาคารธนชาต ร่วมมือกับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร.1770