สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) จัดการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.15 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เริ่มต้นขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2537 และให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของ วช.มาจนครบ 25 ปี

ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและนักวิจัยจนได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และแผนงานการพัฒนาจิตใจคนไทยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม หรือการเป็น “คนดี” ที่สังคมต้องการ ผลงานมีมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ชุดนวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตพลังจริยธรรมเยาวชน 20 เรื่อง

ตำราครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณ​ แบบสหวิทยาการ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย เครื่องมือวัดจิตพอเพียง​ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ วช.ได้ร่วมมือกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของประเทศเพื่อมุ่งให้คนไทยมีคุณธรรม และสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ในการดําเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อนําผลผลิตไปส่งเสริมขยายผลให้คนไทยเป็นพลเมืองที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หรือ “คนดี” อันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศที่ถูกระบุไว้ในแผนระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้นในหน่วยงาน ระดับกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อีกด้วย​ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติ สำหรับนักวิจัยทั่วไป และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มีโอกาสแสดงผลผลิต และผลลัพธ์จากงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพฤติกรรมไทย และสามารถสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และนักวิชาการ เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในชาติต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤติชาติ” และ เรื่อง “25 ปี กับการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสู่พลังจริยธรรม” การเสวนาที่เน้นเนื้อหาพลังจริยธรรม​ นำแก้วิกฤตชาติ อดีต สู่ปัจจุบัน ที่นำมาแลกเปลี่ยน​ นำไปสู่อนาคต และยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย นำเสนอหลักและวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างพลเมืองจริยธรรม ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มครอบครัว 2.กลุ่มการศึกษา และ3.กลุ่มองค์การ และชุมชน

โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน มาจากหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ 13 กระทรวง ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเสริมสร้างป้องกัน และด้านควบคุมแก้ไข ครอบคลุม ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักบริหาร เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความตระหนักและตื่นตัว ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งแสวงหาความรู้จากการวิจัย ไปพัฒนาบุคคลกลุ่มบุคคลในความรับผิดชอบต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ