ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีหนังสือคำสั่งที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม “เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ” ใจความระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในส่วนของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงมอบหมายการสั่งแต่งตั้งข้าราชการจำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่า’ ๆ ทั้งกรณีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ในมาตรา 44 (11) และ (12) ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้จเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในมาตรา 44 (9) (10) (11) (12) ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดในสำนักตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้แต่งตั้ง

เนื่องจากในยุคของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการรวมศูนย์ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทั้งหมดไว้ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับชั้น ซึ่งหนังสือดังกล่าวถือเป็นการคืนอำนาจให้การผู้บัญชาการหน่วย อย่างเช่นในข้อที่ 1 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง สารวัตร พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ และ ผู้บังคับหมู่ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาทิ สำนักงานกำลังพล สำนักงานยุทธศาสตร์ รวมไปถึง จเรตำรวจ ให้จเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง และในข้อที่ 2 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งใน รองผู้กำกับไปจนถึงผู้บังคับหมู่ ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดในสำนักตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้แต่งตั้ง โดยเมื่อจัดทำบัญชีเสร็จสิ้นแล้วจึงส่งให้ทางสำนักงานกำลังพล (กองทะเบียนพล) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับผู้กำกับยังคงเป็นอำนาจแต่งตั้งของผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

10 พ.ค.62