เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 331/2561 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 14 ส.ค.2561 ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ้นจากตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่างลงนั้น เพื่อให้การบริหารราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรักษาราชการแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) (5) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2561 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ให้มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น “คำสั่งดังกล่าวระบุ”