นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่า 3 เรื่องที่ กกต.ควรทำเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

1.เร่งแก้ไขกฎหมาย ให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคได้รับหมายเลขเดียวกันในทุกเขตเลือกตั้งที่ส่งผู้สมัคร เพื่อป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ที่จะทำให้ประชาชนเลือกทั้ง สส.ในเขตเลือกตั้ง เลือกพรรค และเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางเดินของประเทศ กำหนดอนาคตที่ต้องการของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้แล้วในแง่การทำงานของ กกต. ยังมีความสะดวก และป้องกันการทุจริตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

2.กกต. ควรทำหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระอย่างแท้จริง ไม่ขึ้นกับฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือ คสช. เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย

3.เปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศ หรือตัวแทนของประเทศต่างๆ สามารถเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการยอมรับว่า การจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการจัดการเลือกตั้งที่มีความเที่ยงธรรมตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การยอมรับของนานาประเทศ