จักร สื่อมโนธรรม ศิษย์เก่ารุ่น 62 ได้จัดเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวงดุริยางค์ ระดับโลกที่เมืองเซินเจิ่นประเทศจีน โดยได้รับการประสานงานของสมาคมนักเรียนเก่าวัดสุทธิวราราม โดย ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์​ ณ ภัตาคารมังกรหลวง เมื่อวันที่​ 1 พฤศจิกายน 2561