ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟสบุ๊คของพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือ ‘ACT PARTY’ เปิดเผยอุดมการณ์ของผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยระบุว่า “ผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยคือใคร

เป้าหมายหลักของกลุ่มรวมพลังประชาชาติไทย คือ จะต้องสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อในพลังของประชาชนคนธรรมดาเช่นเราท่าน เพราะตระหนักว่า ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัญหาและความคิดของประชาชนทุกคนเป็นสิ่งที่สมควรต้องรับฟังเพื่อนำมากำหนดนโยบาย เรียกว่าเป็นนโยบายที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด

เราจึงได้เชื้อเชิญคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันให้มาร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง และร่วมเป็นเจ้าของ โดยมีอุดมการณ์ 7 ประการ ซึ่งประมวลจากความคิดจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ

อุดมการณ์ 7 ข้อ ได้แก่
1. เทิดทูนและพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ยึดมั่นระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันผสานกับหลักธรรมของศาสนาทั้งปวงเป็น ธรรมาธิปไตย
3. สร้างพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง
4. มุ่งมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความดีงามในทุกด้าน
5. รักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
6. น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นหลักชัยในการพัฒนา ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
7. มุ่งมั่นสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยมี สิ่งแวดล้อมที่ดี สมบูรณ์ สมดุล และยั่งยืน”

ผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยคือใครเป้าหมายหลักของกลุ่มรวมพลังประชาชาติไทย คือ…

โพสต์โดย พรรครวมพลังประชาชาติไทย – ACT Party เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018