ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นกว่า 49 ล้านบาท โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2559 ตามประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการพัฒนากีฬา พ.ศ.2559 พร้อมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพฯ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 35 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 112 ล้านบาท รวมถึงอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด จำนวน 52 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท