ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 183 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ…..วงเงิน 12,730,497,700 บาท  ซึ่งโอนมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง เพื่อใช้กรณีสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และกองทุนและเงินหมุนเวียน

ทั้งนี้ในรายละเอียดของการโอนงบประมาณดังกล่าว ระบุตามเอกสารมีดังนี้

1.จัดสรรให้กับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ และ

2.จัดสรรให้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 2,730 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อปี

ทั้งนี้ตามเอกสารชี้แจงประกอบการเสนอร่างพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ…. ชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องตรากฎหมายดังกล่าวว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่จะโอนงบประมาณที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณ ไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และจัดสรรให้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถทำได้ภายใต้ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและการให้บริการประชาชน