ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561

สำหรับการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อยกระดับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนความร่วมมือในมิติที่สำคัญ อาทิ การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งจะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาคโดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางทะเล

โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีและหารือเต็มคณะกับนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดีศรีลังกา จากนั้นผู้นำทั้งสองจะเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือที่สำคัญ 4 ฉบับประกอบด้วย

1.สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา

3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพื้นฐานระหว่างกระทรวงสวัสดิการสังคมและอุตสาหกรรมพื้นฐาน สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.แผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือระหว่างอาหารเช้ากับนายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกา และให้นายราชวโรธยัม สัมพันธัน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรศรีลังกาเข้าเยี่ยมคารวะ และพบปะกับภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนหรือสนใจที่จะลงทุนในศรีลังกา จากนั้นนายกรัฐมนตรี ภริยา และคณะ จะเดินทางไปยังเมืองแคนดี เพื่อสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของศรีลังกา ตลอดจนนมัสการและถวายปัจจัยแด่มหานายกะวัดมัลวัตตะและมหานายกะวัดอัสกิริยาแห่งสยามวงศ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งเปราเดนนิยาด้วย