กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ความสำเร็จ หนุนศดปช.ท่าช้าง เดินหน้าเพิ่มยอดปรับสูตรผลิตปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุน สู้ภาวะปุ๋ยแพง เจาะตลาดขายออนไลน์ ยอดปังคนสั่งซื้อเพียบ เล็งยึดเป็นโมเดลการจัดการธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวหลังลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมนายนายอนุชา ยาฮึด ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา น.ส.ประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายปฎิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ว่า ศดปช. ตำบลท่าช้าง เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านดินและปุ๋ยที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนและนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลภายนอกหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศดปช.ระดับเขต เมื่อปีที่ผ่านมา

“ในช่วงที่ปุ๋ยมีราคาแพง ศดปช.ตำบลท่าช้างแห่งนี้สามารถผสมปุ๋ยสั่งตัด โคยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 มาผสมกับธาตุอาหารรอง เพื่อเป็นสารเติมเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ทำให้ราคาปุ๋ยลดลงแต่พืชยังคงได้ธาตุอาหารเพียงพอ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมแม่ปุ๋ยจากกรมส่งเสริมการเกษตร มาช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้ครอบคลุมสมาชิกมากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผลิตปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ จากมูลสัตว์หมัก เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๊ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลคต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ด้าน นายกฤตภาส สนิทมิสโร คณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง กล่าวว่า ศูนย์ฯจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 57 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกอำเภอมีการจัดตั้ง และดำเนินการศดปช.อำเภอละ 1 ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่รวม 241 ไร่ ที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้กว่า 90,037.60 บาท จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา

นอกจากนี้ศูนย์ฯยังช่วยจัดหาและบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิต ทำให้สมาชิกสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด จากการติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี และจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายกฤตภาส กล่าวอีกว่า ศดปช.ตำบลท่าช้าง ยึดโมเดลการต่อยอดธุรกิจจากโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย (One stop Service) มีการถ่ายทอดความความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรทั้งเกษตรกรในพื้นที่ และต่างพื้นที่ และจากการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer และเข้ามาช่วยพัฒนาศูนย์ฯ ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา, กลุ่มไลน์ ศดปช. ระดับจังหวัด และ Line offcial ศดปช. ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในพื้นที่ และเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังสร้างเครือข่ายในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น รวมทั้งคิดค้นปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในอนาคตมีแผนส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และวางแผนการในการพัฒนาผลิตปุ๋ยทางใบ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ได้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับทางศูนย์ฯ ต่อไป. 

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจลข่าว/ภาพ