วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ครอบครัว 8 คน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 4 รายๆ ละ 20,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 111,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และนางสาวจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม