เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย สำนักงานปลัด อว.พร้อม รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงพื้นที่วัดสันต้นกอก ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นธนาคารขยะชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่ มฟล. นำผู้ได้รับการจ้างงานมาดำเนินกิจกรรมส่งเริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนตำบลท่าสุด ที่ประสบปัญหาขยะมูลฝอย จากหอพัก ร้านอาหาร โดยไม่ได้มีการคัดแยก

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร เปิดเผยว่า มลฟ.ได้นำผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T จำนวน 20 คนมาทำกิจกรรมขยะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ท่าสุด จำนวน 11 ชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีปริมาณขยะต่อวันประมาณ 8 ตัน ส่วนใหญ่เป็นขยะที่ไม่ได้มีการคัดแยกเนื่องจากเป็นขยะที่มาจากหอพัก ร้านอาหาร โดยผู้ได้รับการจ้างงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครัวเรือนและองค์ประกอบขยะจากแหล่งกำเนิดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและทีม อสม.และมีการแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย จากนั้น ได้ดำเนินการทำธนาคารขยะชุมชนให้กับผู้นำชุมชนตำบลหมู่ 2 บ้านสันต้นกอกและหมู่ 9 บ้านศรีป่าซาง รวม 30 คน เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความพร้อมสามารถเป็นต้นแบบในการจัดทำธนาคารขยะในพื้นที่ ต.ท่าสุด เพื่อให้เกิดต้นแบบธนาคารขยะหมู่บ้านอย่างน้อย 1 หมู่บ้านในชุมชน

อธิการบดี มฟล.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ยังจัดกิจกรรมประเมินสุขอนามัยของร้านอาหาร ร่วมกับเทศบาล เพื่อวิเคราะห์ทดสอบหาสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่ ต.ท่าสุด โดยร้านอาหารที่ผ่านการประเมินจะได้รับป้าย U2T Confirm โดยตั้งเป้าจะให้มีสถานประกอบการตัวอย่าง อย่างน้อย 15 แห่ง

“ล่าสุดจะมีการจัดประกวดการคัดแยกครัวเรือนและสถานประกอบการร่วมกับเทศบาลตำลท่าสุด ผู้นำชุมชน  อสม.ในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้มีครัวเรือนตัวอย่าง อย่างน้อย 20 ครัวเรือนในชุมชน ต.ท่าสุดและจะขยายผลต่อไปยังชุมชนหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป ที่สำคัญ U2T มฟล.จะมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ปลอดขยะด้วยการทำกลุ่มแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ ต.ท่าสุด เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจ BCG นำวัสดุเหลือทิ้งใช้จากกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแก๋นล้อหัก คือ น้ำซาวข้าว เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ พร้อมยกระดับเป็นกลุ่มเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุรีไซเคิลใน ต.ท่าสุด โดยเป้าหมายลดปริมาณขยะลงให้ได้ร้อยละ 40” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

ลักษณศักดิ์ โรหิตาจล : ภาพ/ข่าว