เมื่อ 22 กันยายน 2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม  ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงาน การติดตามยุทธศาสตร์และการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ 2565- 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ที่จัดทำขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ คือพ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก,เยาวชน และประชาชน) มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ  นักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ บุคลากรด้านการกีฬาทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศ 

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงกีฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 ซึ่งถือเป็นแผนตามกฎหมายฉบับแรกและจะนำไปสู่การพัฒนาการกีฬาของประเทศ ต่อไป  พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา อย่างจริงจัง ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณนักกีฬา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก กรุงโตเกียว ที่ผ่านมา  และได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย อย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสนี้อีกครั้ง