โปรดอ่านรายชื่อตามลิงค์ข้างล่างนี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ