ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Global Intellectual Property Trends towards Sustainable Development ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงระบบทรัพย์สินทางปัญญากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวแสดงจุดยืนของไทยว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่ก็จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกติการะหว่างประเทศ ในเรื่องการปกป้องคุ้มครองการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายใต้นโยบายดังกล่าว จะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงและจำเป็นต้องอาศัยความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน จึงหวังว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

นายฟรานซิส ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น นายฟรานซิส เกอร์รี่ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนานาชาติ