วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายขจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายชาตรี  วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมแบบบูรณาการ มีประโยชน์หลากหลาย อาทิ เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน และสามารถใช้เพื่อการออกกำลัง รวมทั้งเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่กลางกรุง ที่มีความสวยงาม และปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะนำร่องบริเวณโซนหัวลำโพง ช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ถึงสะพานกษัตริย์ศึก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งทางบกและทางน้ำ และบริเวณโซนโบ๊เบ๊ ช่วงสะพานกษัตริย์ศึก ถึงสะพานเจริญราษฎร์ 32 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เฉพาะทางน้ำ ระยะทางรวม 1,700 เมตร

โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมและได้รับการอนุญาตแล้ว แต่ให้คงรูปแบบและโครงสร้างเดิมไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคลองผดุงกรุงเกษมเป็นโบราณสถาน รวมถึงกรุงเทพมหานครได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ เนื่องจากโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่การรถไฟ ทั้งนี้ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบทั้ง 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม 2564 เริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมได้ในเดือนกันยายน 2564 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตามจะเร่งการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยพิจารณาดำเนินการในเนื้องานส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณควบคู่ไป เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว