เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ 20/2523 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไข ศาลกำหนดนัดพิจารณาแผนแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านประกอบด้วย เจ้าหนี้รายที่ 11627รายที่ 10320 และรายที่ 13041 ยื่นคำคัดค้านว่า แผนฟื้นฟูกิจการไม่ชอบด้วกฎหมาย

ศาลพิจารณาแผน คำคัดค้าน รายงานผลประชุมเจ้าหนี้ คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการโดยถูกต้องตามมาตรา 09/42

โดยแผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายแม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สืบเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะสิทธิเรียกร้องที่ต่างกัน และข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของ

ลูกหนี้ ซึ่งไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี ลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายตามมาตรา 90/58(3)หากลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามหลักการในมาตรา 90/58(2)

นอกจากนั้นเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่ามีความเหมาะสม และการทำแผนเป็นไปโดยสุจริตไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้