วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่กลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นมา โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนและดำเนินการฉีดไปแล้ว คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย กลุ่มผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยง 7 โรค และกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ประสงค์รับวัคซีนให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Line Official Account (Line OA) “หมอพร้อม V.2” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันนี้ ( 1 พ.ค. 64) และเริ่มรับบริการฉีดวัคซีน 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกรับบริการได้ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โดยประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 1 ม.ค. 65) และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรงทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

สำหรับประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 18 – 59 ปี นั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 และเริ่มรับบริการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป