เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ต้องหา จำเลย และผู้เสียหาย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของตนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้นโยบายของประธานศาลฎีกาในเรื่องการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิที่มุ่งเน้นเรื่องความเสมอภาคอันได้แก่ ลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นในทุกขั้นตอน ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจําเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยาน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม

โฆษกศาลยุติธรรม  กล่าวว่า สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.) ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), 2.) ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.), 3.) ประชาชนทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ในรูปแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 10 คน) โดยแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง และส่งได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

โดยในปีนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 และกำหนดให้แต่ละทีมส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่ 24 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2564 โดยก่อนส่งผลงานเข้าประกวด สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดอบรม (Workshop) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สมัครเกี่ยวกับหัวข้อการประกวดและเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยทีมที่ส่งใบสมัครจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 จึงจะมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ การอบรม (workshop) ดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศผลตัดสินผ่านทางเพจ Facebook “สื่อศาล” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular vote เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมกับใบประกาศเกียรติบัตร ซึ่งจะพิจารณาจากผลงานที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) มากที่สุด ผ่านทาง Facebook “สื่อศาล”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูกติกาการประกวดและวิธีการสมัคร รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” หรือสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร.0 2512 8446 (ในวันเวลาราชการ)