ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผย จำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่(M9-M12) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า 4 มาตรการตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”   รวมเกือบ 1.24 แสนบัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 1.2 แสนล้านบาท พร้อมประกาศขยายความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะของลูกค้าในมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย       รายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564 หากยังมีผลกระทบด้านรายได้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายความช่วยเหลือไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564ผ่าน Application : GHB ALL ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าหลังจากธอสจัดทำ“โครงการ ธอส.รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”ได้จัดทำ 4 มาตรการ (M9-M12) ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและล่าสุดได้ครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในระยะแรกที่ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการแล้วจำนวน 3 มาตรการจาก 4 มาตรการโดยปรากฏว่ามีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการรวมทั้งสิ้น123,985 บัญชีเงินต้นคงเหลือรวม119,878 ล้านบาทแบ่งเป็นมาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯของธอสจำนวน105,469 บัญชีเงินต้นคงเหลือ 98,210 ล้านบาท (ปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564) มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 5,186 บัญชีเงินต้นคงเหลือ 5,053 ล้านบาท(ปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯของธอส.จำนวน 13,156 บัญชีเงินต้นคงเหลือ 15,749 ล้านบาท (ปิดลงทะเบียนวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2564) และมาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลตจำนวน 174 บัญชีเงินต้นคงเหลือ866 ล้านบาท (เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 31 มีนาคม2564) นอกจากนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”มาตรการที่ 2พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระเวลา 1 ปีซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่ 31 มีนาคมและ 30 เมษายน 2564 ธนาคารจึงเปิดให้ลูกค้าที่อยู่ในมาตรการดังกล่าวจำนวน 49,700 บัญชีเงินต้นคงเหลือ 48,500 ล้านบาทหากยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนเป็นการเฉพาะเพื่อแจ้งความประสงค์ในการ“ขยาย” ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่าน Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1- 29 มีนาคม 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000, www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ Application : GHB ALL