ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น ประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน หรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม พร้อมช่วยในการพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรต่อไป