พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) แก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน ประจำประเทศไทย ณ ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย ผู้บัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ได้เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้แก่ศูรย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Mobile Isolation Room for COVID-19 Patient) ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในขั้นต้นสามารถให้การสสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) นับเป็นการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ในการร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน