การประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกของประเทศ วันสุดท้าย จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. หลังจากเมื่อวานนี้ ประธานการประชุมสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:27 น. โดยได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายอย่างกว้างขวาง ตามญัตติที่รัฐบาลเสนอ ภาพรวมวันแรกเรียบร้อยดี โดยมีการตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยเสนอแนวทาง 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ และ 1 ต้อง คือ ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และปฏิเสธแนวคิดสองขั้ว ส่วน 3 ไม่ คือ ไม่เหมารวมว่าคนที่คิดต่างเป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่กดดันให้ทุกคนต้องแสดงจุดยืนว่าคิดเหมือนเราเท่านั้น และไม่ไล่คนที่คิดต่างกับเราออกไปอยู่สุดขั้ว ส่วน 1 ต้อง คือ ต้องยอมรับพื้นที่ยืนของทุกฝ่าย โดยต้องแก้ปัญหาผ่านกลไกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ สมาชิกได้เสนอทางออกให้ประเทศ อาทิ ขอให้รัฐบาลใช้กฎหมายปกติในการดูแลผู้ชุมนุม ผู้ที่มีความผิดอันเกิดจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินรายแรง จำนวนกว่า 40 ราย ต้องได้รับการปล่อยตัวทันที ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการหรือหน่วยงานใด การทำประชามติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับประชาชนต้องได้รับการพิจารณา พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพื่อยุติปัญหาทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ต่อไป เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้กระทำการใด ๆ ที่เป็นความผิด ไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชัน หรือบริหารบ้านเมืองล้มเหลว อีกทั้งที่มาของนายกรัฐมนตรีก็มาตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และเสนอแนะให้รัฐบาลจัดสถานที่ชุมนุมให้เยาวชนชุมนุมอย่างสงบและมีการพูดคุยกับรัฐบาล