นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวเปิดงาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 32 ทีม ลงสนามเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญอย่าง ประเทศไทยเป็ยประชาธิปไตยที่มีตัวแทนของประชาชนจากการเลือกตั้ง เพื่อหาตัวแทนเข้ามาทำงานบริหาร ทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วย การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), การเลือกสมาชิกสภาอบจ. , การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตำบล ซึ่งทั้งหมดคือการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีงบประมาณจากภาษีประชาชนในการทำงาน 8 หมื่นล้านบาท โดยการเริ่มต้นหลังจากนี้คือการเลือกตั้ง อบจ.

ทั้งนี้ จากการที่ตนได้ศึกษาตรวจสอบ พบว่าการบริหาร อบจ. ที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมาก ทั้งเรื่องทุจริต เรื่องการเอาภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ซึ่งจากการศึกษานี้ จึงนำมาสู่สิ่งที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีการรณรงค์หาเสียงด้วยนโยบายความคิดไม่ใช่การซื้อเสียง เพราะมองว่าการซื้อเสียงคือจุดเริ่มต้นของการทุจริต โดยนโยบายของคณะก้าวหน้า อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดิมของพรรคอนาคตใหม่ คือการแปรนโยบายระดับชาติให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในท้องถิ่น

โดย กรอบหลักการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าคือจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและพร้อมร่วมผลักดันสร้างประชาธิปไตย ไม่ซื้อเสียงเอาชนะด้วยนโยบายและการทำงานอย่างจริงจัง ไม่มีประวัติการค้ามนุษย์หรือค้ายาเสพติด ไม่ทุจริตไม่เข้ามามีอำนาจเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

พร้อมย้ำว่าคณะก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเริ่มต้นที่บ้านเรา

ทั้งนี้ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัด 32 จังหวัด ลงสนามเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ , จังหวัดพะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ,จังหวัดนครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา , จังหวัดนครสวรรค์ นายศรัญ ฤกษ์อัตกร , จังหวัดสุรินทร์นายมานพ แสงดำ , จังหวัดนครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ, จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ,จังหวัดร้อยเอ็ด นายสถาพร ว่องสันพงธ์ , จังหวัดสิงห์บุรี นายสุรชัย บุญลือ , จังหวัดลพบุรี นายฤทธิ์ พัวพันธ์ , จังหวัดสมุทรสงคราม นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย , จังหวัดสระบุรีนายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ , จังหวัดสมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์

จังหวัดสุราษฏ์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ , จังหวัดอุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์ , จังหวัดหนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา ,จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เชษฐสุมน , จังหวัดอยุธยา นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา , จังหวัดอ่างทอง นายโยธิน เปาอินทร์ , จังหวัดอุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ , จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล , จังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล , จังหวัดตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม , จังหวัดนครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร , จังหวัดนนทบุรี นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ , จังหวัดระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ , จังหวัดบึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น , จังหวัดพิษณุโลก นายณชพล พลอาสา , จังหวัดปราจีนบุรี , นางกฤษณ์กมล แพงศรี , จังหวัดพังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม , จังหวัดสกลนคร นายณรงค์เดช อุฬารกุล , จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์